Ouders zijn belangrijk!

Samenwerken met ouders is absoluut noodzakelijk. Gebeurt dat goed dan verbeteren de schoolprestaties.

De Notenkraker vindt het heel erg belangrijk dat ouders met ons, het hele team, samenwerken. Sterker nog: ouderbetrokkenheid is essentieel. Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders. 

Wij organiseren daarom ouderavonden die gaan over onderwijsinhoudelijke zaken zodat u als ouder op de hoogte bent van wat wij doen. Maar jij kunt daarop ook invloed uitoefenen door je op dit soort avonden uit te spreken en mee te praten. Daarnaast vinden er aan het begin van elk schooljaar kennismakingsgesprekken plaats tussen de leerling, de ouder of verzorger en de leerkracht. Rapportgesprekken voeren we met de leerling erbij en regelmatig voeren we enquêtes uit om te weten hoe ouders over bepaalde zaken denken. In dit artikel lees je meer over het effect van ouderbetrokkenheid.

Praktisch zijn ouders actief in de medezeggenschapsraad (MR) en in de ouderraad (OR). De school kan simpelweg niet zonder deze ouderparticipatie. De MR is voor de school het formele medezeggenschapskanaal voor ouders en leerkrachten. Ouders van de OR regelen het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Ze organiseren de kinderboekenweek, de schoolreis en ze administreren de in- en uitgaven van de ouderraad.

Ouderbetrokkenheid gaat over de actieve rol van ouders en verzorgers in het onderwijsleerproces van hun kind. Ouderparticipatie gaat over het praktisch helpen van de school met tal van activiteiten die van de school meer maken dan een plek van leren alleen.

Ouderbetrokkenheid én ouderparticipatie; de school kan niet zonder beiden.

 

Positieve houding als middel

Neem contact op