De groepen van De Notenkraker

Wij houden het simpel en overzichtelijk. Daarom hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem.
Het basisuitgangspunt van dit systeem is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen kunnen worden gesteld. Aangezien de praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo, wordt bij het leerstofjaarklassensysteem vaak op allerlei manieren gedifferentieerd. Wij doen dat vooral door het directe instructiemodel toe te passen.
 
Onderbouw: groep 1-2
In de groepen 1 en 2 borduren we voort op het Vroeg- en Voorschoolse Educatieprogramma (VVE) van de peutergroep van de collega's van KindeRdam . We hanteren daarvoor de methode Ko Totaal, waarin alle domeinen van het onderwijs in groep 1 en 2 aan bod komen. Van voorbereidend lezen tot beeldende vorming en muziek. Voor rekenen werken wij met Rekenrijk. Deze methode bereidt de kinderen perfect voor op groep 3. Om de woordenschat van de kinderen uit te breiden gebruiken wij LOGO 3000.

Klik hier voor een indruk van het reilen en zeilen in de onderbouw.

Middenbouw: groep 3-4-5
In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de bewezen methode LIJN 3. Vanaf groep 4 gebruiken we de door ons zelf ontworpen methodiek van de Leestrein. We maken in groep 3 een begin met het aanleren van schrijfletters via de methode Klinkers. In groep 4 (en daarop volgend) gebruiken we de methode Handschrift. Voor begrijpend lezen starten we vanaf groep 4 met Nieuwsbegrip XL. We bieden kinderen interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit, wat de betrokkenheid én het leesplezier van de leerlingen aanzienlijk vergroot. Voor taal, spelling en woordenschat werken we in groep 4 en 5 met Taal Actief. Deze methode differentieert op verschillende niveaus, zodat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau en tempo taal kan leren. Voor rekenen hanteren wij ook in de Middenbouw de methode Rekenrijk. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek wordt vanaf groep 5 gegeven volgens de methode Argus Clou. Studievaardigheden worden vanaf groep 5 opgepakt met de methode Blits. Ook starten de kinderen in groep 5 met schoolzwemmen.

Zo ziet een dag in de middenbouw eruit!
 
Bovenbouw: groep 6-7-8
Voor het taal- en spellingsonderwijs hanteren we ook in de bovenbouw Taal Actief en voor begrijpend lezen blijft dit Nieuwsbegrip XL. Voor rekenen richten we ons voornamelijk op rekenstrategieën. We vinden het belangrijk dat kinderen de leerstof ook in andere situaties kunnen toepassen. We gebruiken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek de methode Argus Clou. Deze 'professor in alles' motiveert en boeit kinderen met een afwisselend, spannend en interactief lesaanbod. Ook krijgen de kinderen Engels en in groep 7 gaan we voor groep 6 door met schoolzwemmen.

Voor een indruk van de bovenbouw, klik hier .

Onze school groeit. Daardoor zit een aantal groepen vol. Voor de groepen gelden in schooljaar 2022-2023 de hier onderstaande grenzen:

1, 1/2 en 2: 25 leerlingen per groep
3: 29 leerlingen (vol)
4: 26 leerlingen (vol)
5: 25 leerlingen (vol)
6: 25 leerlingen
7: 20 leerlingen
8: 27 leerlingen (vol)
LAN (schakelklas): 15 (vol)

Uit onderzoek blijkt dat grote of kleine klassen geen effect hebben op de onderwijsresultaten. Het gaat er vooral om dat er leerkrachten voor de klas staan die professioneel zijn en die in staat worden gesteld hun vak goed te kunnen uitoefenen. Onze leerkrachten ontwikkelen zich daarom voortdurend.

 

Duurzaam leren als doel

Neem contact op